logotype

Nowi studenci

Do grupy mieszkańców Kolegium dołączyli nowi studenci:

- Ks. Jakub Ciołak (Radom) Duchowość, S. Croce;
- Ks. Rafał Dappa (Gliwice) Prawo kanoniczne, Gregoriana;
- Ks. Piotr Dytko (Przemyśl) Teologia moralna, Angelicum;
- Ks. Tomasz Federkiewicz (Świdnica) Nauki biblijne, Biblicum;
- Ks. Wojciech Kardyś (Pelplin) Nauki biblijne, Biblicum;
- Ks. Adam Kurasz (Szczecin) Prawo kanoniczne, S. Croce; 
- Ks. Józef Maciąg (Lublin) Teologia biblijna, KUL;
- Ks. Bartosz Szoplik (Warszawa) Liturgia, S. Anselmo; 
- Ks. Sebastian Wieczorek (Kielce) Prawo kanoniczne, Lateran; 
- Ks. Janusz Wilk (Katowice) Nauki biblijne, Biblicum;
- Ks. Marcin Wolczko (Kraków) Prawo kanoniczne, Gregoriana;
- Ks. Paweł Wołczański (Legnica) Duchowość, Teresianum.

Wszystkim życzymy udanego nowego roku akademickiego.

Nowi seniorzy Papieskiego Kolegium Polskiego

We wtorkowy wieczór 7 listopada wspólnota kolegiacka świętowała rozpoczęcie działalności nowego przedstawicielstwa Kolegium, w dniu tym oficjalnie przestali pełnić swoje urzędy dotychczasowi seniorzy, ks. Jarosław Rzymski i ks. Dominik Ostrowski, przekazując swoje zadania nowym, którymi zostali wybrani ks. Wojciech Wójtowicz - senior (na zdj. w środku) oraz ks. Michał Szawan - wicesenior (na zdj. po lewej).

Nowi seniorzy przedstawili wspólnocie kolegiackiej skład zespołu osób odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie spraw wewnętrznych Kolegium. W ten sposób nowy rok akademicki w Kolegium toczy się już całkowicie regularnie, a odpowiedzialni przejmują swoje agendy. Księża dotychczas pełniący rozmaite funkcje otrzymali podziękowania od całej wspólnoty.

Dzień skupienia (ks. A. Nocoń)

Listopadowy dzień skupienia w Papieskim Kolegium Polskim odbył się pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Noconia, pracującego w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Sakramentów. Podczas Eucharystii, która rozpoczynała dzień skupienia, w swojej homilii ks. Prałat zachęcał kolegiastów, aby we własnym życiu potrafili docenić drugiego człowieka, a także uwrażliwiał na wartość jaką jest wdzięczność. Po uczcie duchowej księża udali się na kolację, by znów zebrać się w kaplicy na konferencji ks. Prałata.

Jako że życie w Kolegium zaczyna dopiero nabierać tempa po wakacyjnej przerwie, kiedy to księża studenci zjechali do Rzymu, ks. Prałat dzielił się własnym doświadczeniem, kiedy był jeszcze studentem, o trudnościach i kłopotach, ale również o piękniej stronie pobytu w Rzymie. W swojej konferencji podkreślał, by dany czas wykorzystać pięknie, nawiązywać przyjaźnie, gdyż potem w życiu jest łatwiej. W sposób szczególny kierował słowa do starszych kolegiastów, którzy wprowadzają ich w atmosferę tego domu, gdyż „jeden zwykły gest wobec drugiego człowieka tego obok mnie, ważniejszy jest niż cała nasza tak zwana miłość do ludzkości”. Dzień skupienia zakończył się tradycyjną adoracją Najświętszego sakramentu.

Dzień skupienia (ks. W.Turek)

Prowadzącym kolejny dzień skupienia dla naszej wspólnoty był ks. dr hab. Waldemar Turek, kapłan diecezji płockiej, specjalista z zakresu klasycznej literatury chrześcijańskiej, pracownik łacińskiej sekcji watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Nasz gość podzielił się swoimi refleksjami po XI Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów (02 – 23. 10. 2006), który był poświęcony roli Eucharystii w życiu Kościoła. Ksiądz Turek był jednym z jego ekspertów, powołanych przez Ojca świętego Benedykta XVI. W wygłoszonej konferencji zreferował nam główne tematy odbytego Synodu. Podkreślał wagę duchowości eucharystycznej, która ma obejmować całe życie. Jej niezastąpionymi elementami w życiu kapłana mają być: codzienne sprawowanie mszy świętej, częsta adoracja eucharystyczna oraz swoistego rodzaju „pedagogia nawrócenia”, zmierzająca do praktyki częstszej spowiedzi. Prelegent zwrócił także uwagę na promowanie aktywnego uczestnictwa wiernych w liturgii i przeciwdziałanie nadużyciom w jej sprawowaniu. Zwieńczeniem dnia skupienia była Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wizyta Kolegium w Ambasadzie

W środę 17 stycznia nasza wspólnota zgodnie z kilkuletnią tradycją złożyła wizytę Jej Ekscelencji Pani Ambasador Hannie Suchockiej oraz jej współpracownikom w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej na Via dei Delfini. W spotkaniu wzięli udział oprócz księży studentów Kolegium Polskiego na czele z ks. Rektorem oraz z siostrami i braćmi zakonnymi, także inni zaproszeni znamienici polscy goście, wśród których byli ks. prof. Marek Inglot (dziekan Wydziału Historii Kościoła na Gregorianie), pan prof. Stanisław Grygiel (Uniwersytet Laterański, antropologia filozoficzna) wraz z żoną Ludmiłą. W tradycyjnym spotkaniu kolędowym nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu i wymiany doświadczeń z życia w Wiecznym Mieście.

Wizyta pracowników Ambasady Polskiej

W okresie Bożego Narodzenia w polskich domach nie może zabraknąć wspólnego kolędowania. Kiedy mieszka się poza Polską, dźwięk kolęd brzmi jeszcze piękniej. W uroczystość Objawienia Pańskiego przybyli do nas na wspólne kolędowanie pracownicy Polskiej Ambasady przy Stolicy Apostolskiej na czele z Panią Ambasador Hanną Suchocką - Przyjacielem naszego Domu. W tym szczególnym dniu nie zabrakło kolęd, wielu ciepłych słów, wspomnień z Polski i tradycyjnej Agapy.

Doktorat ks. Piotra Bajora

Dn. 24 stycznia Kolegium świętowało pierwszy tegoroczny doktorat - ks. Piotr Bajor ukoronował z najwyższą oceną swoje pięcioletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. Janusza Królikowskiego napisał na temat "La processione dello Spirito Santo. La dottrina di Gregorio Palamas in relazione a quella di Agostino e Tommaso d'Aquino" (Pochodzenie Ducha Świętego. Nauka Grzegorza Palamasa w porównaniu z doktryną Augustyna i Tomasza z Akwinu). Na publicznej obronie doktorskiej oprócz profesorów byli obecni także rodzina i przyjaciele ks. Piotra oraz księża z Kolegium. Na uroczystej kolacji w kolegiackim refektarzu uczciliśmy Księdza laureata w obecności Jego znamienitych Gości, wśród których oprócz przyjaciół z Polski i z Italii znaleźli się także Rektor Pontificia Università di Santa Croce Mons. Mariano Fazio, korelator prof. Giulio Maspero z PUSC, a także pani Ambasador Hanna Suchocka, list gratulacyjny wystosował zaś sam Kardynał Dziwisz.

Doktorat ks. Jacka Kacprzaka

Dn. 3 maja ks. Jacek Kacprzak (arch. łódzka) uwieńczył swoje studia z teologii moralnej obroną doktoratu na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) w Rzymie. Na publicznej obronie, w obecności swoich Rodziców, przyjaciół przybyłych z Polski i z Italii oraz kolegów z naszego domu, ks. Jacek prezentował swoją tezę doktorską zatytułowaną "Il ruolo della Scrittura nella morale fondamentale secondo i teologi italiani dopo il Concilio Vaticano II" (Rola Pisma Świętego w teologii moralnej fundamentalnej według teologów włoskich po Soborze Watykańskim II ). Ks. doktorant przygotowywał swoją pracę pod kierunkiem prof. Francesco Compagnoniego OP.

Następnie odbyła się w Kolegium uroczystość powitania nowego Doktora i okolicznościowa kolacja, którą społeczność kolegiacka uczciła to piękne wydarzenie, gratulując powszechnie lubianemu ks. Jackowi laurów akademickich. Wśród gości oprócz moderatora pracy i Rodziców ks. Jacka obecni byli m.in. ks. Konrad Krajewski (arch. łódzka, ceremoniarz papieski, długoletni przyjaciel Laureata), a także ks. Krzysztof Nykiel (arch. łódzka, Kongregacja Doktryny Wiary) oraz Gigliola de Filippo (zasłużona włoska przyjaciółka wielu pokoleń kolegiastów).

Mieszkańcy naszego domu wyrazili sympatię i radość z kilkuletniej obecności ks. Jacka w kolegium, życząc Mu dalszych sukcesów.

Dzień skupienia (o. Z. Kijas OFMConv)

Majowy dzień skupienia w Papieskim Kolegium Polskim poprowadził o. Zdzisław Kijas OFMConv., aktualnie rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Seraphicum w Rzymie. Tematem dnia skupienia było kapłaństwo i eucharystia. Homilia mszalna i rozważania wieczorne, poprzedzające adorację Najświętszego Sakramentu, dotyczyły takich zagadnień, jak perspektywa paschalna obu sakramentów, treści listu papieskiego Mane nobiscum Domine, rozumienie Kościoła jako komunii.

Dzień skupienia